Тим

Милена Вићевић

.

 

 

 

 

 

Директор

учитељски факултет – професор разредне наставе


Опис радног места :

 • Представља и заступа Центар;
 • Организује и води пословање Центра;
 • Одговара за законитост рада;
 • Доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места уз сагласност оснивача, као и друга акта из своје надлежности;
 • Предлаже основе пословне политике, плана и програма рада, финансијског плана Центра и предузима мере за њихово спровођење;
 • Учествује у раду Управног одбора и извршавању његових одлука;
 • Подноси извештај Управном одбору о извршењу планова и програма;
 • Предлаже Управном одбору мере за унапређење рада Центра;
 • Закључује Појединачни колективни уговор;
 • Стара се о материјално-финансијском пословању Центра;
 • Спроводи законска овлашћења у вези са остваривањем права и обавеза запослених у Центру;
 • Извршава одлуке Оснивача, Управног и Надзорног одбора Центра;
 • Координира рад запослених у Центру;
 • Одлучује о избору по огласу за запошљавање;
 • Распоређује раднике на радна места;
 • Утврђује висину зараде, изриче дисциплинске мере, доноси друге одлуке из области радних односа запослених у складу са законом;
 • Промовише рад Центра и креира стратегију Односа са јавношћу;
 • Обавља и друге послове у складу са Законом, Одлуком о оснивању и Статутом Центра;

 

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580
И-мејл: [email protected]

Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Септембар 2020
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Акредитовани програми