Онлајн обука за наставнике у средњим стручним школама Златиборског округа

Онлајн обука за наставнике у средњим стручним школама Златиборског округа

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са РЦУ реализује онлајн обуку запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа зa крaj oпштeг срeдњeг oбрaзoвaњa и срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa у дeлу oпштeoбрaзoвних прeдмeтa која се налази на листи програма обука од јавног интереса и носи 16 сати стручног усавршавања.

Поводом тога, 28. фебруара је у РЦУ, организован састанак са директорима средњих стручних школа са територије Златиборског округа и њиховим сарадницима. Успостављен је договор око учешћа наставника општеобразовних предмета у онлајн обуци.

Састанак је водила, Милена Вићевић, в.д. директора РЦУ.